Comptador de visites
Pàgina inici

RECERCA

 

 

a. Grups en els quals es participa

b. Treballs d’investigació realitzats

 

 

 

a. Grups en els quals es participa

a.1.  Grup de recerca Home i poesia

   Des del curs 1998-99 fins al 2000-01 que participo en un seminari i grup de recerca que depèn de la Càtedra Ramon Llull de Blanquerna, en el qual cada assistent aporta els seus coneixements sobre el tema. El 22 d’abril de 1999 hi col·laboro fent una conferència titulada Deu poesies de Màrius Torres i deu moments de la seva vida.

a.2. Grup de recerca Atles Lingüístic del Domini Català

   Des del curs 2003-2004 participo en el programa de recerca Atles Lingüístic del Domini Català, dirigit pel Dr. Joan Veny i Clar i la Dra. Lídia Pons i  Griera, formant part del seu equip de redacció. El primer volum  va veure la llum el novembre de 2001, el segon, el desembre de 2003, el tercer, el setembre de 2006, el quart, el desembre de 2008, i el cinquè, el desembre de 2010.

   Està previst que surtin 9 volums, de manera que encara hi ha molta feina a fer.

   Hi col·laboro treballant en els Etnotextos del català occidental, dirigit per Joan Veny i Clar i Lídia Pons i  Griera, Institut d’Estudis Catalans, textos recollits en magnetòfon en fer les enquestes de camp per poder elaborar posteriorment l’altes.

   La meva tasca consisteix a fer tant la transcripció fonètica com la transcripció normalitzada de cada text, a partir de l’audició de les gravacions corresponents. I vaig elaborant un glossari amb totes aquelles paraules que no queden incloses en el Diccionari General de Pompeu Fabra, que són moltes, ja que es tracta precisament de recollir aquells mots que són dialectalismes propis solament d’una zona lingüística determinada. Ensems, he col·laborat en la confecció de la base de dades que em permet de recopilar-hi els mots que constituiran el glossari esmentat.

 

 

b. Treballs d’investigació realitzats

b.1. Com a aplicació professional de la meva especialitat realitzo, a càrrec  del  "Fomento  de  Investigación  en   la  Universidad" (FIU),  enquestes dialectològiques  per a  l'Atles Lingüístic del  Domini  Català  a  les  regions  de  Barcelona,  Tarragona, Tortosa, Castelló de la Plana, València i Girona, els estius dels anys 1967, 1969, 1970, 1974, 1975 i 1977.

-Col·laboració  a  l'Atles Lingüístic del  Domini Català. Etnotextos del català oriental, dirigit per Joan Veny i Clar i Lídia Pons i  Griera, a l’Institut d’Estudis Catalans, 1998, fent dibuixos de diversos objectes i peces de la cultura material, a partir de les fotografies de l’arxiu.

b.2. Elements per a una anàlisi de textos (en elaboració)

   He anat recollint gran quantitat de  material  per a treballar els factors constitutius de tot procés de comunicació lingüística i les sis funcions  generades per cada  un  d'ells, els registres lingüístics,  les  tipologies  textuals,  els  condicionaments de tipus  lingüístic,  contextual  i  sociològic  que  es  donen  en qualsevol acte comunicatiu,  els dialectes geogràfics,  etc. És a dir, m'interessa de sistematitzar tots aquells elements que d'una manera o altra intervenen  en el procés  de la comunicació  i que permeten d'estructurar l'anàlisi  de  textos  de  diversa índole: literaris, poètics, científics, educatius, periodístics, publicitaris..., tot aportant-hi exemplificacions concretes.